Stanovy a cíle

 

Stanovy zapsaného spolku

ČTYŘNOHÝ TULÁČEK, z.s.

 

Čl. 1.

Název, sídlo, symbol, působnost a charakter sdružení

1)      Název spolku: „ČTYŘNOHÝ TULÁČEK, z.s.“ (dále jen „spolek“).

2)      Sídlo spolku: Topolany 84,Topolany 68201.

3)      Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky – celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.

4)      Charakter sdružení - sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb.
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

5)      Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením fyzických osob, bez ohledu na jejich pohlaví, vzdělání, rasu, státní příslušnost, náboženské vyznání
a politické přesvědčení.

 

Čl. 2

Cíle činnosti

1)      Hlavní cíle: poskytovat obecně prospěšnou činnost v oblasti dočasné peče o čtyřnohé zvířata, které nemají nebo ztratily majitele, najit jim nové bydleni , podporovat, podněcovat a rozvíjet smysluplné  činnosti v oblasti ochrany práv čtyřnohých zvířat.

2)      Dílčí cíle:

a)      umožnit čtyřnohým zvířatum právo na nový život,

b)      pomáhat poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi,

c)      poskytovat prostor pro dočasnú opateru štvornohych zvierat

d)      podporovat vznik a rozvoj pozitivních vztahů k zviřatum,

e)      povzbuzovat respektování práv a svobody zviřat,

f)        vytvářet potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání situací, rozvíjet vnímavost a citlivost zviřat, k prostředí i k přírodě,

g)      spolupracovat s jinými sdruženími, institucemi, úřady a organizacemi.

 

Čl. 3

Formy činnosti

 

1)      Dočasná peče o čtyřnohá zvířata.

2)      Zabezpečení ubytovaní, stravovaní a nalezeni nových majitelu čtyřnohým zvířatům

3)      Zabezpečeni veterinarní peči ubytovanim zvieratam

4)      Příležitostná činnost:

a)      Organizovaní akcí podporujucí adopcí čtyřnohým zvířatům

b)      aktivity pro členy, příznivce a sympatizanty.

 

Čl. 4

Vznik a zánik členství ve sdružení

1)      Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

2)      Členy sdružení mohou být fyzické osoby starší 10 let bez ohledu na jejich pohlaví, vzdělání, rasu, statní příslušnost, náboženské vyznání a politické přesvědčení.

3)      Podmínkou členství je souhlas se stanovami sdružení vyjádřený v písemné přihlášce, podpora jeho cílů a činností, dodržování převzatých závazků vůči spolku a důstojné jednání a reprezentování spolku.

4)      O přijetí uchazeče za člena rozhoduje Výbor sdružení na základě písemné přihlášky.

5)      Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí Výboru spolku o přijetí uchazeče za člena spolku.

6)      Členství ve spolku zaniká písemnou dohodou, vystoupením člena, vyloučením Výborom spolku, úmrtím člena či zánikem sdružení.

7)      Na základě písemné dohody zaniká členství dnem, na kterém se Výbor spolku a člen dohodly.

8)      Člen může být vyloučen na základě rozhodnutí Výboru spolku , jestliže porušuje členské povinnosti nebo dopustil-li se takového jednání, které je v rozporu se stanovami spoolku či poškozuje zájmy a dobré jméno spolku.

 

Čl. 5

Práva a povinnosti členů spolku

1)      Právem člena je:

a)      podílet se na činnosti spolku a být o této činnosti informován,

b)      obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi,

c)      účastnit se na akcii spolku

d)      být volen do orgánů spolku, pokud je způsobilý k právním úkonům,

e)      kdykoli ze spolku vystoupit.

 

2)      Povinností člena je:

a)      dodržovat stanovy spolku,

b)      hájit dobré jméno spolku,

c)      sledovat dění ve spolku,

d)      svědomitě vykonávat povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je ve spolku pověřen,

e)      dokončit vždy práci nebo činnost, kterou na sebe převzal, bez zbytečného odkladu,

f)        respektovat rozhodnutí nadřízených orgánů spolku,

g)      platit Výboru spolku odsouhlasený členský příspěvek.

Čl. 6

Organizační řád

Strukturu spolku tvoří:

 • členská schůze,
 • výbor,
 • dozorčí rada,

A. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

 • schválila stanovy spolku a změny těchto stanov,
 • zvolila výbor spolku a dozorčí radu, případně je odvolala,
 • schválila rozpočet spolku předkládaný výborem,
 • schválila zprávu o činnosti spolku předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok
 • určila koncepci spolku a jeho cíle na příští období,
 • schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena,
 • zvolila čestné členy spolku,
 • rozhodla o zániku spolku.

2. Zasedání členské schůze spolku svolává výbor spolku. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku, nebo pokud o to požádá dozorčí rada. Rozhodnutí o vyloučení člena spolku a o zániku spolku jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů spolku. Stanovy spolku lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů spolku.

B. Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

1)      Výbor spolku

a)      je výkonným orgánem spolku,

b)     je minimálně tříčlenná,

c)      případné další členy Výboru spolku navrhují a volí její členové,

d)     volí ze svého středu Předsedu, který ji vede,

e)      odvolává Předsedu,

f)       je svolávána Předsedou spolku nejméně jedenkrát za tři měsíce,

g)      koordinuje činnost spolku a jeho poslání,

h)      vydává a schvaluje vnitřní předpisy,

i)        mění stanovy,

j)       rozhoduje o přijetí zájemce za člena spolku a vyloučení člena ze spolku,

k)     schvaluje roční plán výdajů na činnost spolku,

l)        rozhoduje o využití finančních prostředků,

m)    schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok,

n)      schvaluje výši členských příspěvků,

o)     v případě zániku spolku rozhoduje o naložení s majetkem spolku,

p)     rozhoduje ve všech dalších věcech, pokud ji o rozhodnutí požádá Předseda,

q)     rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy,

r)       je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Rady spolku,

s)      není-li Rada spolku schopná usnášení, svolá ji Předseda do jednoho měsíce opět, tato opětovně svolaná Rada spolku je vždy schopna usnášení,

t)       jednání Rady spolku jsou neveřejná; z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis, který je podepsán všemi přítomnými členy Rady spolku.

 

2)      Předseda

a)      je statutárním orgánem spolku, 

b)     za svou činnost odpovídá Radě spolku a řídí činnost spolku mezi jejími zasedáními,

c)      rozhodnutí předsedy jsou písemná,

d)     předsednictví začíná dnem zvolením členy Rady spolku do funkce,

e)      jedná jménem spolku a zastupuje je navenek,

f)       činí veškeré právní úkony a podepisuje smlouvy a dohody s vnějším okolím,

g)      schvaluje nebo zamítá smlouvy nebo žádosti jak uvnitř spolku, tak i navenek,

h)      volí Místopředsedu, kterému v době své neschopnosti předává své pravomoci,

i)        pověřuje plnou mocí osobu k jednání jménem spolku,

j)       řídí činnost spolku a jeho poslání s nejlepšími úmysly,

k)     propaguje spolek a jeho aktivity na veřejnosti,

l)        stará se o dobré jméno spolku.

m)    Předsedovi přísluší:

1.      navrhovat vnitřní předpisy sdružení Radě spolku,

2.      vést seznam členů spolku jakož i jeho podpůrné evidence,

3.      spravovat majetek spolku.

 

n)      Předsedovi dále přísluší:

1.      svolávat Výbor opení nejméně jedenkrát za tři měsíce, 

2.      podávat Výboru spolku zprávu o výsledcích hospodaření,

3.      činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku, jakož i provádět další činnost, pokud tato nepřísluší jiným orgánům spolku.

o)     Předsednictví Předsedy končí dnem odvolání členy Výboru spolku, dohodou, úmrtím předsedy, zánikem spolku.

p)     Předseda umožní všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí,
jeho rozhodnutí a dalších materiálů souvisejících s činností spolku.

 

3)      Místopředseda

a)      zastupuje předsedu spolku v době jeho neschopnosti a nahrazuje jej po jeho odstoupení, odvolání či úmrtí,

b)     zastupuje předsedu v době jeho neschopnosti se všemi jeho právy a povinnostmi,

c)      řídí spolek s nejlepšími úmysly,

d)     koordinuje činnost spolku a jeho poslání,

e)      stará se o dobré jméno spolku,

f)       propaguje spolek a jeho aktivity na veřejnosti.

C. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku. Kontroluje , jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření spolku. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými spolku a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.

V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě.

 

Čl. 7

Zásady hospodaření

1)      Spolek je neziskovou organizací a cílem činnosti není dosažení zisku.

2)      Příjmy spolku tvoří:

a)      přebytky z činností spolku v souladu s cíli a formami činnosti spolku,

b)      dary a jiná plnění fyzických a právnických osob,

c)      dědictví, sponzorství, reklama, mecenášství a jiné,

d)      případné dotace a granty,

e)      členské příspěvky.

3)      Příjmy spolku jsou využívány k:

a)      přípravě a realizaci činností spolku sloužících k dosažení cílů spolku v souladu s formami činnosti spolku,

b)      pořízení vybavení sloužícího k přípravě a realizaci činnosti spolku,  

c)      zajištění a zkvalitnění provozu spolku a jeho dalšího rozvoje.

4)      Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

5)      Hospodaření s finančními prostředky i veškerý majetek spolku kontroluje Rada spolku.

6)      Disponovat s finančními prostředky spolku může pouze Předseda spolku a jím svolený zástupce

7)      Za hospodaření spolku odpovídá Předseda spolku, který měsíčne předkládá
Výboru spolku zprávu o hospodaření včetně roční uzávěrky.

8)      Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Výborem spolku.

9)      Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně, případně na účtech spolku.

10)  Spolek vede účetnictví podle účetních standardů České republiky.

11)  Účetní uzávěrka za uplynulý kalendářní rok musí být provedena předsedou nejpozději
do konce února následujícího roku.

 

Čl. 8

Zánik spolku

1)      Spolek zaniká:

a)      rozhodnutím Výboru spolku,

b)      dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí Výboru spolku,

c)      pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.

2)      Po případném dobrovolném zániku spolku rozhodne o majetku spolku Výbor spolku.

 

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

1)      Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku,

2)      Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty všemi členy Vyboru spolku.

3)      Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi
a žádostmi.

4)      Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

5)      Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace spolku Ministerstvem vnitra ČR.
Tímto dnem vzniká zapsaný spolek.

 

V Topolanech dne 25.9.2013